Terug naar Archief

Kampioenschappen 2018

Compuclub eindstanden Kampioenschappen 2018

Kampioenschappen CC Achterhoek 2018
Vitesse
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
H. Goossens 1 G. Wielens 1e F. Nijhof NL 15 1315925
H. Vultink 2 F. Nijhof 2e G. Wielens NL 16 1149634
F. Nijhof 3 J.H. Gelink 3e H. Vultink NL 14 1545714
M. Klein Falckenborg 4 G. Heinen 4e H. Vultink NL 14 1545605
J.H. Gelink 5 H. Vultink 5e G. Heinen NL 14 1759165
A. M. Kuiper 6 M. Klein Falckenborg
L.B.J. Bomers 7 J.H. Bennink
G. Wielens 8 L.B.J. Bomers
H. Testerink 9 Comb. A.Mulder & Zn
E. Prinsen 10 H. Goossens
Midfond
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
F. Nijhof 1 M. Klein Falckenborg 1e G. Wielens NL 16 1149613
H. Vultink 2 H. Hengeveld 2e Comb. A.Mulder & Zn NL 15 1330043
G. Wielens 3 G. Wielens 3e D. van Kouteren NL 16 1303003
H. Goossens 4 H. Vultink 4e F. Nijhof NL 15 1315911
M. Klein Falckenborg 5 D. van Kouteren 5e F. Nijhof NL 16 1158257
Comb. A.Mulder & Zn 6 Comb. A.Mulder & Zn
E. Prinsen 7 H. Goossens
D. van Kouteren 8 T. Obrink
G. Heinen 9 A.G. Wantia
Th. Kamink 10 G. Heinen
Dagfond
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
E. Prinsen 1 G. Rave 1e M. Klein Falckenborg NL 17 1704570
G. Rave 2 G. Wielens 2e J.H. Gelink NL 16 1150209
G. Wielens 3 E. Prinsen 3e E.G.M. Stortelder NL 14 1569413
M. Klein Falckenborg 4 J.H. Gelink 4e E. Prinsen NL 15 1465823
J.H. Gelink 5 E.G.M. Stortelder 5e G. Wielens NL 15 1306918
E.G.M. Stortelder 6 M. Klein Falckenborg
H. Vultink 7 Knippenborg & Zn
Gert & Jannie Visser 8 H. Vultink
Knippenborg & Zn 9 Gert & Jannie Visser
B. Overkamp 10 A.G. Wantia
Overnachtfond
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
J.G.J. Goossens 1 J.G.J. Goossens 1e Heezen-Goossens NL 12 1331966
A. Rave 2 Heezen-Goossens 2e J. Lansink & Zn NL 16 1291784
Heezen-Goossens 3 A. Rave 3e J.G.J. Goossens NL 13 1864510
H. Rave 4 H. Rave 4e J.G.J. Goossens NL 16 1260758
J. Lansink & Zn 5 J. Lansink & Zn 5e J.G.J. Goossens NL 12 1297579
G. Rave 6 G. Rave
W. te Hennepe 7 R. Spranger
R. Spranger 8 J.C. Mengerink
J.C. Mengerink 9 A. Olyslager
B. Elsweyer 10 B. Elsweyer
Jonge duiven
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
M. Klein Falckenborg 1 Comb. A.Mulder & Zn 1e M. Klein Falckenborg NL 18 1663584
V. de Harder 2 V. de Harder 2e M. Klein Falckenborg NL 18 1515092
Comb. A.Mulder & Zn 3 M. Klein Falckenborg 3e V. de Harder NL 18 1538002
B.J. Bomer 4 Stefan Breuer 4e Comb. A.Mulder & Zn NL 18 1551078
Stefan Breuer 5 H. Vultink 5e Stefan Breuer NL 18 5207448
H. Vultink 6 A.G. Wantia
A.G. Wantia 7 E. Prinsen
G. Grievink 8 E. Visscher
J.H. Meulenkamp 9 Knippenborg & Zn
F. Wiltink 10 F. Wiltink
Natour
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
M. Klein Falckenborg 1 M. Klein Falckenborg 1e H. Vultink NL 16 1150448
H. Vultink 2 H. Vultink 2e H. Vultink NL 16 1150220
Twan Bomers 3 J.H. Gelink 3e M. Klein Falckenborg NL 16 1135863
H. ter Haar 4 Deny te Vruchte 4e M. Klein Falckenborg NL 17 1726574
J.H. Gelink 5 H. ter Haar 5e M. Klein Falckenborg NL 16 1557358
Comb. Te Selle 6 H. Goossens
Comb. A.Mulder & Zn 7 A.G. Wantia
G. Grievink 8 Danny Frenken
L.B.J. Bomers 9 Comb. Te Selle
G. Heinen 10 J.H. ten Have
Snelheid
Onaangewezen Aangewezen Duifkampioenen
M. Klein Falckenborg 1 M. Klein Falckenborg 1e Comb. A.Mulder & Zn NL 15 1330043
H. Vultink 2 Comb. A.Mulder & Zn 2e G. Wielens NL 16 1149613
Comb. A.Mulder & Zn 3 H. Vultink 3e D. van Kouteren NL 16 1303003
G. Wielens 4 G. Wielens 4e H. Vultink NL 14 1545605
E. Prinsen 5 V. de Harder 5e H. Vultink NL 14 1545714
A.G. Wantia 6 J.H. Gelink
V. de Harder 7 A.G. Wantia
G. Heinen 8 D. van Kouteren
J.H. Gelink 9 E. Prinsen
J.J. ter Haar 10 G. Heinen
Kleine fond
Onaangewezen Aangewezen
M. Klein Falckenborg 1 E. Prinsen
E. Prinsen 2 M. Klein Falckenborg
J.H. Gelink 3 G. Wielens
H. Vultink 4 J.H. Gelink
G. Wielens 5 G. Rave
Comb. A.Mulder & Zn 6 Comb. A.Mulder & Zn
Stefan Breuer 7 E.G.M. Stortelder
V. de Harder 8 H. Vultink
Knippenborg & Zn 9 Stefan Breuer
G. Rave 10 V. de Harder
Keizer Snelheid M. Klein Falckenborg
Keizer Kleine Fond M. Klein Falckenborg
Keizer Grote Fond J.G.J. Goossens